حوزه
 
اطلاعیه
قابل توجه دانشجويان مشمول
قابل توجه دانشجويان مشمول فايل
منبع اطلاعيه
دانشجوياني كه جهت اتمام تحصيل خود نياز به اخذ مجوز از نظام وظيفه براي سنوات ارفاقي دارند جهت رويت بخشنامه جديد نظام وظيفه (1395/02/29)درخصوص شرايط اخد  سنوات ارفاقي  در سايت  به بخش  معاونت دانشجويي -قسمت بخش نامه ها مراجعه نمايند شرح اطلاعيه
111 تعداد مرور
دانشجوياني كه جهت اتمام تحصيل خود نياز به اخذ مجوز از نظام وظيفه براي سنوات ارفاقي دارند جهت رويت بخشنامه جديد نظام وظيفه(1395/02/29) درخصوص شرايط اخد سنوات ارفاقي در سايت به بخش معاونت دانشجويي -قسمت بخش نامه ها مراجعه نمايند خلاصه اطلاعيه
پست الکتورنيک نويسنده
نويسنده اطلاعيه
1 نوع فعاليت
1395/03/12 تاريخ
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail