حوزه معاونت آموزشی
 
nama
مهندسی عمران - مدیریت ساخت
نام: بابك
  نام خانوادگي: تشكري
 
سمت : مديرگروه
مدرك تحصيلي: دانشجوي دكتراي شهرسازي
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail