حوزه معاونت آموزشی
 
nama
مهندسی برق- قدرت
نام : حميدرضا
  نام خانوادگي: فخاري زاده
 
سمت : مديرگروه
مدرك تحصيلي:دانشجوي دكتراي برق-كنترل
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail