حوزه معاونت آموزشی
 
nama
رئیس اداره آموزش و پژوهش
نام : علی محمد
 نام خانوادگی: رهنما
سمت : رئیس اداره آموزش و پژوهش
 
تلفن تماس: 03532438230
 

 
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail