حوزه
 
معاونت دانشجویی

نام : عباس

نام خانوادگي : فتاحي بافقي

رشته تحصيلي : تربيت بدني

مدرك تحصيلي: دانشجوي دكتري فيزيولوژي قلب و تنفس

تلفن : 03532436871

Email :


 

 


 

دانشجويان درنظام آموزش عالي غير دولتي به دليل پرداخت شهريه و تامين اعتبارات اين نهاد به صورت مستقيم طيف وسيعي از خواسته ها را از مديريت دانشگاه مطرح مي كنند. درك و تامين خواسته ها و مطالبات منطقي به اين قشر و برقراري ارتباطي تنگاتنگ و صميمانه با دانشجويان و حفظ كرامت آنها از اموري است كه مسلما معاونت دانشجويي در راس اين فعاليت قرار مي دهد.
در اين راستا اين معاونت وظايف و مسئوليت هاي بزرگي دارد.
 
وظايف و مسئوليت ها :
 
1-     تهيه برنامه ها و طرح هاي لازم جهت توسعه خوابگاههاي دانشجويي و نظارت بر حسن اجراي آنها.
2-     نظارت بر فعاليتهاي فوق برنامه تربيت بدني و خدمات مربوط به كمك ها و تحصيلات رفاهي دانشجويان .
3-     تهيه و تدوين خط مشي ها در جهت راهنمايي دانشجويان به منظور تخفيف و حل معظلات و مشكلات اجتماعي ، فرهنگي ، رواني و خانوادگي آنها.
4-     پيشنهاد دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مربوط به امور دانشجويي و نظارت بر حسن اجراي آنها

 

تاریخ به روز رسانی:
1395/02/05
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail