حوزه
 
امور دانشجويي و امور مشمولين
 نام : كاظم

 نام خانوادگي : پوراكبري

رشته تحصيلي : مهندسي معدن

مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد معدن

سمت : مدير امور دانشجويي

تلفن:03532437020


نام : محمد

نام خانوادگي : حكيمي

رشته تحصيلي : مكانيك

مدرك تحصيلي : ليسانس

سمت : كارشناس امور دانشجويي

تلفن : 03532436872


اهم وظايف

 

-         نظارت بر امور رفاهي و تداركاتي دانشجويان ( سلف سرويس ، اتوماسيون ، خوابگاه  ، تربيت بدني و مشاوره)

 

-         نظارت بركانون دانشجويان هلال احمر

-         نظارت بر خدمات دانشجويي

-         نظارت برقراردادهاي بوفه ، اياب و ذهاب دانشجويان و آرايشگاه

-         انجام امور مربوط به كار دانشجويي

-         انجام امور مربوط به تخفيف شهريه

-         انجام امورمالي مربوط به خوابگاهها ( عقدقرارداد ، ثبت فيش و غيره )

-         انجام امور مربوط به كميته انظباطي دانشجويان

-         انجام امور قراردادهاي پزشك و نانوايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


تاریخ به روز رسانی:
1395/01/31
Copyright @ 2010. bafgh-iau.ac.ir. All rights reserved.RSSemail