پژوهش
 
دفتر ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی  : احمد حاجی حسنی 
مدرک :مهندسی مکانیک
پست:کارشناس دفتر ارتباط با صنعت
---------------------------------------------------------

شرح وظایف

 برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجان بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دوره ای اعضای هیات علمی.کارشناسان و دانشجویان  از مراکز فنی و صنعتی کشور-
 
- برنامه ریزی جهت برگزاری سمینار مجامع و نمایشگاههای علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی
 
- ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی اعم از کتاب .نشریه و....
 
- بررسی مشکلات خاص بخش صنعت و ارائه طرحهاو پروژه های کاربردی جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه مشکلات پژوهشی
 
- برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصت های مطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی جهت اعضائ هیات علمی و کارشناسان
 
-هنماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط  با صنعت سایر واحد های دانشگاهی و نیز سازمان مرکزی 
 
- شناسایی و ارزیابی دقیق واحدهاو مراکز صنعتی و تماس مستمر با انها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان
 
- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت علمی کاربردی برای تامین نیروی متخصص مورد نیاز صنعت و جامعه
 
- عقد تفاهم نامه همکاری با مراکز مختلف جهت استفاده مطلوب از توانایی های دانشگاهی برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و تبادل اسناد .مدارک و اعصاهیات علمی و استفاده از تجهیزات تحقیقاتی مشترک
 
 
1397/09/25 تاريخ بروز رسانی