پژوهش
 
دفتر ارتباط با صنعت
نام و نام خانوادگي  :  محسن سليمان دهكردي
  مدرك : دكتري مكانيك سنگ
پست:مسئول دفتر ارتباط با صنعت
 
-------------------------------------------------------------------------
نام و نام خانوادگي  : احمد حاجي حسني 
مدرك :مهندسي مكانيك
پست:كارشناس دفتر ارتباط با صنعت
---------------------------------------------------------

شرح وظايف

 برنامه ريزي و هماهنگي جهت انجان بازديدهاي علمي و تحقيقاتي دوره اي اعضاي هيات علمي.كارشناسان و دانشجويان  از مراكز فني و صنعتي كشور-
 
- برنامه ريزي جهت برگزاري سمينار مجامع و نمايشگاههاي علمي و فني با همكاري صنايع و واحدهاي دانشگاهي
 
- ايجاد زمينه تبادل اطلاعات علمي و فني بين دانشگاه و واحدهاي صنعتي اعم از كتاب .نشريه و....
 
- بررسي مشكلات خاص بخش صنعت و ارائه طرحهاو پروژه هاي كاربردي جهت رفع آن و ارسال گزارش به حوزه مشكلات پژوهشي
 
- برنامه ريزي لازم جهت اخذ بورسيه و فرصت هاي مطالعاتي از واحدهاي صنعتي و توليدي جهت اعضائ هيات علمي و كارشناسان
 
-هنماهنگي و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط  با صنعت ساير واحد هاي دانشگاهي و نيز سازمان مركزي 
 
- شناسايي و ارزيابي دقيق واحدهاو مراكز صنعتي و تماس مستمر با انها جهت تخصيص سهميه و امكانات موجود براي اعزام كارآموزان
 
- برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت علمي كاربردي براي تامين نيروي متخصص مورد نياز صنعت و جامعه
 
- عقد تفاهم نامه همكاري با مراكز مختلف جهت استفاده مطلوب از توانايي هاي دانشگاهي براي اجراي طرحهاي تحقيقاتي و تبادل اسناد .مدارك و اعصاهيات علمي و استفاده از تجهيزات تحقيقاتي مشترك
 
 
1394/04/20 تاريخ بروز رسانی
ایمیل