پژوهش
 
کتابخانه

نام و نام خانوادگي: اعظم السادات ضيايي

رشته تحصيلي: كتابداري
 
سمت: مسئول كتابخانه

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

براي دسترسي آسان به امكانات كتابخانه اين مركز از از نيمسال اول91- 90 به طبقه همكف ساختمان پژوهش

انتقال يافت و اكنون با 39872 جلد كتاب فارسي و لاتين و 15285 عنوان كتاب فارسي و لاتين با امكاناتي نظير سالن

مطالعه خواهران / سالن مطالعه برادران / سالن نشريات و امكان جستجوي كامپيوتري مشغول به ارائه خدمت به دانشجويان و اساتيد گرامي مي باشد.

 

11549    
تعداد عنوان كتب فارسي غير مرجع
822 تعداد عنوان كتب لاتين غير مرجع
5135
تعداد جلد كتب فارسي مرجع
125

تعداد جلد كتب لاتين مرجع

32965  
تعدادجلدكتب فارسي غيرمرجع
1647 تعداد جلد كتب لاتين غيرمرجع
71 تعداد عنوان مجله فارسي
  76   
تعداد جلد مجله فارسي
 

 

 

1394/04/20 تاريخ بروز رسانی