پژوهش
 
تیمهای دانشجویی

نام ونام خانوادگي:عباس اكبري

مدرك:مهندسي مكانيك

سمت:سرپرست تيمهاي دانشجويي

شماره تماس:32436970-035
 
1394/04/15 تاريخ بروز رسانی